Ռազմական դրության ժամանակահատվածում սահմանված հարկային արտոնությունների վերաբերյալ

Պետությանն աջակցողներին կօգնի նաև պետությունը: Պատերազմի օրերին մեկ նպատակի` հաղթանակի շուրջհամախմբված անհատներն ու կազմակերպություններըՀայաստան օժանդակություն ուղարկելիս կարող են չմտածելհարկեր վճարելու մասին: Պետությունը կազատի նրանց այդհոգսից: Հոկտեմբերի 23-ից ուժի մեջ է մտել «Ռազմականդրության ժամանակահատվածում հարկայինարտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքը, որովսահմանված արտոնությունները վերաբերելու ենսեպտեմբերի 27-ից հետո կատարված աջակցություններին:

Ըստ օրենքի, նվիրատվությունը պետք է կատարվի 5 գերատեսչություններից որևէ մեկին` պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների, տարածքային կառավարման ևենթակառուցվածքների, բարձր տեխնոլոգիականարդյունաբերության կամ առողջապահությաննախարարությանը: Ի դեպ, սա վերաբերում է Եվրասիականտնտեսական միությունից կատարված ներկրումներին: Երրորդ երկրներից ներմուծումների պարագայում արդենվաղուց հարկային արտոնություն է գործում՝ հրաժարումհօգուտ պետությանը ընթացակարգի դեպքում:

Որպեսզի արտոնությունը կիրառվի, ԵԱՏՄ միասնականօրենսդրության պահանջով պետք է, այնուամենայնիվ,ներկայացնել ներմուծման հարկային հայտարարագիր ևանուղղակի հարկերը վճարված լինելու վերաբերյալհայտարարություն: Կազմակերպությունները, անհատձեռնարկատերերը և նոտարները պետք է նաև հաշվարկայինփաստաթղթեր դուրս գրեն ստացող նախարարություններին, որոնք էլ պետք է վավերացնեն փաստաթուղթը: 

Ֆիզիական անձանց դեպքում արտոնությունից օգտվելուկարգն այլ է: Եթե ռազմական դրության օրերին անձըսահմանված չափաքանակներից շատ ապրանք ներմուծիՀայաստան և նվիրաբերի պետությանը, ապա այդգերազանցող մասի համար ստիպված չի լինի հարկերվճարել:

Ռազմական դրության ժամանակահատվածումհարկային արտոնություններ են նախատեսված նաև երրորդերկրներից ներմուծումների և տեղական արտադրողներիհամար:

Հարկային արտոնության մյուս խումբը վերաբերում էպարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքներին: Օրինակ` շշալցված և հանքային ջրերը կամ այլապրանքատեսակներ այս օրերին հնարավոր է պետությաննանհատույց օտարել` առանց պիտակավորման:

Թե որ ապրանքները պետությանն անհատույցտրամադրելիս հարկեր չեն գանձվի, հնարավոր կլինի իմանալԿառավարության սահմանած ցանկով: Մինչ այդ հարկայինարտոնությունը գործում է սեպտեմբերի 27-ից հետոպետությանը նվիրաբերված բոլոր ապրանքների դեպքում: 

Տնտեսվարողները, ովքեր սեպտեմբերի վերջին օրերին ներմուծած և մինչև այս օրենքի ընդունվելը պետությաննանհատույց տրամադրած ապրանքների համար արդենկատարել են հարկային պարտավորությունները, պետք էգործարքը ճշգրտեն` էլեկտրոնային եղանակովհայտարարագիր ներկայացնելով: Էլեկտրոնային այսընթացակարգերին տնտեսվարողները քաջատեղյակ են: Պետական եկամուտների կոմիտեի մասնագետներըպատրաստ են մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրելնաև ֆիզիկական անձանց:

Քայլերի հաջորդականությունը կարելի է իմանալ` զանգահարելով ՊԵԿ հեռախոսազանգերի կենտրոն. 060 544 444 08000 0007 

ՊԵԿ տեղեկատվության և հասարակայնության հետկապերի բաժին

 

Այս թեմայով
am