Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի շնորհավորական ուղերձը Անկախության օրվա առթիվ

ԲարգավաճՀայաստանկուսակցությաննախագահ  ԳագիկԾառուկյանիշնորհավորականուղերձըԱնկախության  օրվաառթիվ

Սիրելիհայրենակիցներ, 

ջերմորենշնորհավորումեմՀայաստանիՀանրապետությանանկախության28-ամյակիառթիվ:  Ոչմեկիհամարգաղտնիքչէ, որազատևանկախհայրենիքիհռչակումըմերնորագույնպատմությանկարևորագույնձեռքբերումնուհաղթանակնէ: Անկախության28 տարիներիընթացքումմերերկրումումերհասարակությանկյանքումշատփոխություններենտեղիունեցել, բազմաթիվդժվարություններենհաղթահարվել, սակայնմեկբանանփոփոխէուանսասան՝դասերնուանմնացորդնվիրումնէմերհայրենիքիհանդեպ: Եսառավելքանվստահեմ, որյուրաքանչյուրհայորդիքաջ  գիտակցումէանկախությանձեռքբերմանթանկ  գիննուայնսրբությանպեսպահպանելուգործումիրենվերապահվածնվիրականառաքելությունը: Մերհասարակությանյուրաքանչյուրանդամիրհնարավորությունները, գիտելիքներնուկարողություններըպետքէծառայեցնիայդ  սուրբգործին, քանզիմիայնայդկերպմենքկարողենքինքնուրույնկերտելմերժողովրդի, մերսերունդների  բարեկեցիկապագանևմիայնհպարտությանարժանիհայրենիքժառանգենքմերսերունդներին: Տոնիառիթովերախտագիտությանխոսքսեմհղումնաևայնքաջորդիներին, որոնքհերոսացանհանունանկախՀայաստանիՀանրապետությանլուսավորուպայծառապագայի:  Միայնկառուցելովուշենացնելովմերերկիրըմենքկարողենքհավերժոգեկոչելնրանցանմարհիշատակը: Եվսմեկանգամ  շնորհավորելովհամայնաշխարհասփյուռհայությանըայսկարևորհոբելյանիառթիվ՝մաղթումեմհարատևխաղաղություն, բարեկեցությունևբարգավաճում: Աստվածպահապանմեզբոլորիս:

Այս թեմայով
am